دوره های حضوری

دوره دیدن

 

دوره دانستن

 

دوره براکا

 

دوره دیدنانه

 

دوره هنر و خلاقیت

 

کپسول گراف حسی

 

کپسول مبانی جهان و زبان

 

سری کارگاه‌های جهان زبان پیشرفته (سرنوشت نویسی)

 

کپسول مسئولیت

 

کپسول بر فراز زندگی

 

دوره سفر قهرمانی اسطوره‌ها

 

دوره کودک درون

 

کپسول دوستی

 

کپسول عشق پایان بازیست

 

کپسول عادت‌های سرنوشت ساز

 

کپسول زمان

 

کپسول همسویی

 

کپسول خودآگاهی

 

کپسول تمرکز حواس

 

کپسول سایه‌ها

 

کپسول تحلیل رفتار متقابل T.A

 

دوره آهنگ بودن