دوره های حضوری

دوره دیدن ۵۹۲ تهران

شروع دوره آبان۱۴۰۰

از ترس تا خود شکوفایی

از ترس تا خود شکوفایی

دوره وبیناری از ترس تا خود شکوفایی شروع دوره از شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰

دوره سفر رهایی

استاد افسانه سلیمی
شروع دوره از ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

دوره ها و محصولات غیرحضوری

کتاب صوتی دوستی

کتاب صوتی دوستی

کتاب صوتی دوستی استاد کوروش سلیمی

سفرقهرمانی

دوره سفر قهرمانی

۵۰ قسمت مدرس استاد افسانه سلیمی

آفت های رابطه

آفت های رابطه

دوره غیر حضوری آفت های رابطه مدرس استاد افسانه سلیمی

دوره مدیریت خشم

استاد افسانه سلیمی
مهر ۱۴۰۰