مدرسین مجاز تدریس دوره دیدن

محمد محمدی

بهناز مقدم

آزیتا نصیری

مریم خاژنی

نغمه برازنده

محمد رضا صالحی

پیمان پاریاد

لیست مشاورین :

بهناز مقدم

آزیتا نصیری

مریم خاژنی

افسانه صیدی

شعله غازی

مهرداد علیزاده

حمیده توکلی

مدرسین مجاز دانستن :

افسانه صیدی

شیوا صادقی

نماینده های مجاز کلام زنده :

مشهد : محمد لعل یوسف

شیراز: مژده حق شناس

کرمان :نجمه ابراهیمی

یزد : پوریا پیراسته فر

اهواز: گلناز جهان

گیلان : سوسن رضایی

بندر عباس : کوروش سایبانی