براکا

دوره براکا ۳۴

  • شروع کارگاه ۱۸ اسفند
  • مدرس استاد کورش سلیمی
  • محل برگزاری تهران
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا شروع دوره

دوره براکا (منطق ذهن و بدن) – پیشرفت در روابط با تمامیت هستی‌

هر وقت صحبت از حال خوب و آسودگی است، وضعیت بدن و رابطه آن با جهان موضوع اصلی است.

چگونه می‌توان در شرایط بد هم حال خوبی داشت؟

پاسخ به این پرسش برمی‌گردد به اینکه در زمان اضطراب، خشم ، غم ، تمنا و بیماری، بدن در چه وضعیتی است؟ آیا بدن، خود بخشی از مشکل و حال بد است؟ آنگونه که نیاز دارد به آن کمک شود؟ دراینصورت حقیقتاً با مشکل بسیار بزرگی مواجه هستیم.

اما خبر خوب در براکا این است که نه تنها بدن بخشی از مشکل نیست، که در واقع بخشی از راه حل است و بخش مهمی از پاسخ را درخود دارد. ستاره‌بارانی ناشی از لمس نیروی جان جهان که شفا و فراوانی را در خود دارد. منبعی بی‌دریغ از شادی و شهامت که تنها در هماهنگی ذهن و بدن آشکار می‌شود.

تمام متد براکا همین است : تبدیل کردن بدن از مشکل به راه حل. چه در شرایط مطلوب و‌چه در شرایط بحرانی.