حمایت از جان ۵

  • جلسه اول ۲۵ بهمن
  • جلسه دوم ۲ اسفند
  • جلسه سوم ۹ اسفند
  • ساعت ۱۷ تا ۲۰
  • مدرس محمد محمدی
  • محل برگزاری تهران
  • همزمان به صورت وبیناری
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا شروع دوره