دوره از ترس تا خودشکوفایی

دوره ای ۲۰ جلسه ای ، از شناخت و دیدن شفاف احساسات و هیجانات غیر طبیعی و تشخیص نوع و طیف آنهاو شناسایی درک غیر واقعی از ترس‌ها، استرس‌ها و اضطراب‌ها آغاز میشود.

ترس،غم ، خشم و شرم هیجاناتی هستند که حال و احساس ما را در ناامنی، بی‌ارزشی،ضعف و ناتوانی،قربانی‌شدن و گیرافتادن و دردها نگه‌‌میدارند، برای عبورِ موثر از این احساسات لازم‌است به ارزیابی و شناخت دقیق خود بپردازیم تا بتوانیم نیازهای خود را پیدا کنیم.

در مسیر این سفر بی هدفی، بی انگیزگی، انفعال و احساسات منفی ، و درک اصولی از شناخت هیجانات ، که ماحصل ترس ها و اضطراب ها هستند از طریق تمرکز ، یادگیری،هوشیاری ، کسب مهارت خودآگاهی ، شناخت و افزایش توانایی‌ها شناسایی و بهبود پیدا میکنند، این سفر عامل اساسی و مهمی برای تقویت هوش هیجانی، خلاقیت و حل‌مسئله می باشد.

اگر از ترس‌ها فرصتی برای محافظت، مراقبت و قدرتمندتر شدنِ خود نسازیم خودشان بزرگترین مانع برای رسیدن به احساس “شکوفایی حق من است” و باورِ ” من لایق رشد و خودشکوفایی هستم ” میشوند.

باشناخت و دیدن شفافِ ترس‌ها می‌توان مسیری نو برای یادگیری، کسب مهارتها و تجربه‌های سازنده برای رسیدن به قلل خودشکوفایی را فراهم نمود. و این دستاورد بزرگ در جمعی همراه و همدل رخ میدهد و این یعنی سفر به درون ما انسانها هر دو بُعد فردی و اجتماعی را شامل می‌شود.