کارگاه جزیره شادی

بر روی بلمی ساخته از تخته و ریسمان،

دخترکی بر آب پارو می‌زد.

در راهی که پیش گرفته بود به سوی افق می‌راند.

اما افق بسیار دور بود. دورتر از آن چه تاکنون در خیال پرورانده بود.

در اولین کارگاه از مجموعه جزیره شادی ، در سفری جهانگردانه ، هم قدم کودکان به شناخت حس ها ، نحوه ابراز و درک حس های دیگران میپردازیم .
(برگرفته از کتاب جزیره شادی)

قیمت :

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه این دوره با 30 درصد تخفیف ویژه محاسبه شده است .