دوره های کلام زنده 

دوره سفر قهرمانی

مدرس : استاد افسانه سلیمی

آفت های رابطه 

دوره غیر حضوری