کپسول گراف حسی- چه تصمیمی بگیرم و چگونه ؟

 

در این همایش، مدل هندسی ذهن آدمی را کشف خواهیم کرد که به ما کمک می‌کند تحلیلی دقیق از مکانیسم و نحوه عملکرد سیستم ذهنی، جسمی و عاطفی افراد داشته باشیم و از طریق آن بتوانیم به توانمندی‌های شخصی و رفتاری برسیم. دانش گراف‌های حسی برای پاسخ به پرسش‌های زیر است:

  • برای انجام چه کار و چه هدفی مناسب هستم ؟ برای انجام چه کار و چه هدفی مناسب نیستم ؟
  • چگونه می‌توانم تغییراتی را در مکانیسم وجودی خود ایجاد کنم که برای رسیدن به اهداف و کارهایی که دارم مناسب‌تر شوم ؟

در این همایش به درک عمیق‌تری از “اهمیت احساسات” و نقش آن در زندگی خواهیم رسید و با دو نوع موجودیت در ذهن انسان‌ها آشنا خواهیم شد؛

  • موجودیت حسی؛ که شامل احساسات ما و فضای “خوب و بدها” می‌شود.
  • موجودیت عقلی؛که همان فضای علم و خرد و منطق است به عبارتی ساده‌تر صحبت از “درستها و غلطهاست“.

در رویکرد گراف‌های حسی  شما با نیازهای ده‌گانه‌ی زیر آشنا می‌شوید که بر مبنای موجودیت حسی هستند؛
درد/ لذت – برد/ باخت – امنیت/  ناامنی – اختیار/ اجبار – تأیید / عدم تأیید

در این همایش یک روزه یاد خواهید گرفت چگونه جدول گراف‌های حسی روابط خود را رسم کنید، با کمک این جدول که بر مبنای نیازهای ده‌گانه فوق ترسیم می‌شود، می‌توانید نقاط ضعف و بهبود روابط خودتان با خودتان و خودتان با دیگری را کشف کنید و به درک بهتری از انسان‌‌ها
دست پیدا کنید.