کپسول همسویی – بازگشت به جریان زندگی

همسویی چیست؟ برای درک بهتر این مطلب، روزهایی را به یاد بیاورید که کارها نرم و روان انجام می‌شوند، در این چنین زمان‌هایی بخش زیادی از کارها بدون دخالت مستقیم ما خود به خود انجام می‌شوند و جهان‌هستی با ما همراه است. در این روزها، سطح ‌انرژی ما در وضعیت خوبی قرار دارد، همه چیز به نظر دوستانه می‌رسد و آینده روشن دیده می‌شود.

در مقابل روزهایی هستند که به نظر می‌رسد هیچ چیز سر جای خودش قرار ندارد و کارها به درستی پیش نمی‌روند. هیچ‌ چیز روان نیست و در این وضعیت انرژی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و ما منتظر خبر بد بدی هستیم.

اما خبر خوب این است که جا‌به‌جایی میان این دو وضعیت به زمان کوتاهی نیاز دارد.  همه چیز به ماهیت “جریان در هستی و هنر تنظیم رابطه خودمان با هستی” برمی‌گردد که به کمک متد براکا قابل انجام است. تمامی هستی در حرکت است، هیچ کجای جهان‌هستی ساکن نیست و در هر نقطه‌ای که باشیم تحت تأثیر جریان هستی قرار داریم. هدف ما ایجاد هماهنگی بین جریان موجود در هستی با تجربه‌ی خودمان از هستی است.