همایش خودآگاهی – استقلال “من” از زمان و مکان

درک نشانی بودن ! پیدا کردن آدرس و ماهیت خود

برای درک مفهوم خودآگاهی اجازه بدهید با یک سوال شروع کنیم، تفاوت یک دوربین ‌عکاسی در مشاهده یک درخت نسبت به یک انسان چیست؟

اگر یک دوربین‌ عکاسی به درخت  نگاه کند، درکی از اینکه او دارد به چه چیزی نگاه می‌کند ندارد، در واقع ماهیت آن چیز برای دوربین فرقی ندارد و نسبت به آن هشیاری ندارد، اما اگر یک انسان به یک درخت نگاه کند، نسبت به آن هشیاری داشته و می‌داند که ماهیت درخت چیست. اما چه کسی این درخت را می‌بیند؟  چه کسی از بودن درخت آگاه می‌شود؟

در اینجا مفهوم خودآگاهی شکل می‌گیرد، یعنی همان چیزی که در این همایش یک‌روزه به آن پرداخته می‌شود.  در این همایش به دنبال این هستیم که نشانی زمانی و مکانی”خودآگاهی” یا به عبارتی دیگر نشانی بودن “خود” را در این عالم ‌پهناور کشف کنیم. نشانی که خارج از زمان و مکان قابل تجربه کردن است، لمس “خودآگاهی”  آرامش وصف ناپذیری را به ما خواهد داد.