همایش تمرکز حواس – توانمند کردن ذهن و رهایی از آشفتگی

آموزشهای این همایش نیم‌روزه در جهت توانمند کردن ذهن برای تمرکز روی یک موضوع فیزیکی یا روانی است تا نتیجه‌ی مطلوب ‌حاصل شود، همچنین در این همایش یاد می‌گیریم چگونه‌ محیط پیرامون، اشیاء و هر آن چه در خارج از ما قرار دارند به بخش روشن ذهن منتقل نماییم. در نتیجه با بالارفتن توان تمرکز روی یک موضوع خاص، ذهن از آشفتگی و پراکندگی رها خواهد شد که حاصل آن تنظیم ماشین قدرتمند ذهن بر روی اهداف، برنامه‌ریزی‌ها و لذت بردن از کار و مسیر زندگیست. در این همایش ما به قابلیت‌های ذهن پی می‌بریم و ‌با بکارگیری این ابزار قدرتمند در جهت بهبود سطح کیفیت زندگی مالی، عاطفی و معنوی خود می‌توانیم به تشویش‌ها، اضطراب‌ها، ترس‌ها و ضعف‌های خود پایان دهیم.