۱۰- اپیزود دهم : نقشی بازی کردن

۹- اپیزود نهم : دلجویی

۸- اپیزود هشتم : اختلاف نظر

۷- اپیزود هفتم : تصمیم

۶- اپیزود ششم : تحول

۵- اپیزود پنجم : گفتگو

۴- اپیزود چهارم : حامی و حمایت

۳- اپیزود سوم : تعهد

۲- اپیزود دوم : دوستی

۱- اپیزود اول : بخشش