قرار بعدی ما برای ادامه کلاس ترس تا خودشکوفایی
۲۷ خردادماه، ساعت ۲۰ شب.

برای هماهنگی بیشتر به گروه واتساپی بپیوندید:

گروه واتساپی

https://chat.whatsapp.com/GWGPQWQBJu98TTzQLtqJFd