برنامه دوره های جهانزبان/گراف حسی (مهر الی آبان 98)

🔻🔻🔻 جهانزبان 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : 26 مهر
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

‎ ‌‎🔻🔻🔻 جهانزبان 🔻🔻🔻

✅ کرمان
🔸برگزاری : 24 آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

🔻🔻🔻 گراف حسی 20 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : 17 آبان
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

‎ ‌‎🔻🔻🔻 گراف حسی 21 🔻🔻🔻

✅ کرمان
🔸برگزاری : 23 آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

🆔 لینک گروه آشنایی با همایش گراف‌های حسی:
https://t.me/joinchat/BQkAe1HqAIzSc_tuGLYnHQ